ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐ โทรศัพท์ -โทรสาร ๐๓๖-๗๑๒๖๖๕
e-mail…Kaojumpa @ gmail.com… website…. .http ://
http://watkhaojumpaschool.com/ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓๑๖ ตารางวา เขตพื้นที่บริการระดับประถมศึกษา ๓ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก และหมู่ที่ ๘ บ้านเขาไม้โค่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไม้พระ

ฉาย หมู่ที่ ๒บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓ บ้านโคกหนามแท่ง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๗ บ้านป่าไม้พระฉาย หมู่ที่ ๘ บ้านเขาไม้โค่น และหมู่ที่ ๙ บ้านหนองคู

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔
โดยอาศัยศาลาวัดอรัญญวาสีเป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนจำนวน ๑๑๖ คน ครู ๒ คน จนกระทั้งถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายไปเรียนอาคารเรียนหลังใหม่ ต่อมาในปี พ
..๒๕๓๔ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๒๑๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๘)