วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา  นรานํ  รตนํ  

ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนของชุมชน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มารยาทงาม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21