หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

—   กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์

๘๐


 

๔๐

 

๘๐


 

๔๐                          

๘๐


 

๔๐

 

    

๘๐


๔๐

 

๘๐


๔๐

 

๘๐


 

๔๐

๑๒๐


 

๔๐

 

๑๒๐


 

๔๐

๑๒๐


 

๔๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐