ภาพกิจกรรม
ครูผู้ช่วยอบรมการสร้างเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2563 นางณทิตา  สุขนภาชูสกุล , นายวิชญ์ธพงศ์  พุ่มบุญภาคย์ และนางสาววารุณี  ปานทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) เข้าอบรมออนไลน์ การสร้างเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นครูที่ดีสืบต่อไป

โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,12:38   อ่าน 7 ครั้ง