ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำ พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยงตรวจด้วยตนเอง โดยวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สี่ สระบุรี
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) นางสุภาวรรณ ปาณเล็ก หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป และงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำ พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยงตรวจด้วยตนเอง โดยวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สี่ สระบุรี ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้ทุกท่านอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:58   อ่าน 11 ครั้ง