ภาพกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน On-Site จากวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 10 มกราคม 2565
ประกาศโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน On-Site จากวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 10 มกราคม 2565
——————————
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และจากข้อมูลรายงานจานวนผู้ติดเชื้อ สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วในขณะนี้ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) เห็นความสำคัญ และความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปครอง จึงจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดเรียน On-site หลังเทศกาลปีใหม่เนื่องจากมีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างจังหวัดในหลายพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโคโรนา 2019
สำหรับวันที่ 4 - 10 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ,on-hand ,on-demand ตามตารางเรียนเดิมที่นักเรียนใช้อยู่
ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองกวดขันให้นักเรียนเข้าเรียน Online,on-hand ,on-demand ตามตารางเรียนที่โรงเรียนตามกำหนด และ ติดตามข่าวสาร และประกาศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,16:09   อ่าน 12 ครั้ง