ภาพกิจกรรม
นิเทศชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศชั้นเรียน โดย นางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) เข้านิเทศชั้นเรียนร่วมกับนางสาวนฤมล เวทวงค์ หัวหน้างานวิชาการ โดยเข้านิเทศคุณครูแต่ละรายวิชาดังนี้
1. นางสาวอรทัย อินหนองอาจ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
2. นางสาวณทิตา สุขณภาชูสกุล ครูประจำชั้นอุนุบาลปีที่ 3
3. นางสุภาวรรณ ปาณเล็ก ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. นางหทัยพร ทั่งทอง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5. นางสาวนฤมล เวทวงค์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6. นางสุนันทา ยุ่นสมาน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
7. นายศราวุธ ดวงสว่าง ครูประชั้นประะถมศึกษาปีที่ 5
8. นายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. นางสาวสวรส สายบัว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10. นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1
11. นายมงคล ชัยมงคล ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2
12. นางสาววารุณี ปานทอง ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
การนิเทศการสอน ของคุณครูแต่ล่ะท่าน สังเกตเห็นได้ว่าคุณครูใช้การสอนแบบ Active Learning และมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนได้มากที่สุด
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,14:52   อ่าน 272 ครั้ง