ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทวนทอง อสัมภินนพงษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๕
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ นึกโคกรัง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๐
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ นิยมสวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรินทร์ เปียผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ประดับเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ คงสมปราชญ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา กล้าแข็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๗ - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก​ กำลังเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-2565
ชื่อ-นามสกุล : นางชญาดา​ มั่นศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ​โรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน​