คำสั่งโรงเรียน
37/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
34/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
33/2564 คำสั่งเวรประจำเดือนกันยายน 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
32/2564 คำสั่งปฎิบัติหน้าที่งานบุคลากรเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
31/2564 คำสั่งเวรประจำเดือนสิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
30/2564 คำสั่งเวรประจำเดือนกรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
29/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
28/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
22/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
21/2564 คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
20/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
19/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปแผน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
18/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
17/2564 คำสั่งแต่งตั้งเวรประจำเดือน มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
16/2564 คำสั่งแต่งตั้งเวรประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
14/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 63
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
13/2564 คำสี่งเวรประจำเดือน เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
12/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
11/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64
10/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 64