คณะผู้บริหาร

นายสมนึก กำลังเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา