คณะผู้บริหาร

นายสมนึก กำลังเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-2158858
อีเมล์ : aj.sununta@gmail.com