คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอรทัย อินหนองอาจ
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0898022596

นางสาวณทิตา สุขนภาชูสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0993949823
อีเมล์ : mayjajauiui@hotmail.com