ปฐมวัย

นางสาวอรทัย อินหนองอาจ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวณทิตา สุขนภาชูสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0