กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธัญญลักษณ์ เกษร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอุไรพร แก้วโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : ktkratai2277@gmail.com