กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอุไรพร แก้วโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : ktkratai2277@gmail.com