กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์