กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3