กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุนันทา ยุ่นสมาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3