กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมงคล ชัยมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางหทัยพร ทั่งทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1