กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมงคล ชัยมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางหทัยพร ทั่งทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2