กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมงคล ชัยมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางหทัยพร ทั่งทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1