กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศราวุูธ ดวงสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2