กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุภาวรรณ ปาณเล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1