กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0