กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3