กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1