กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภาวรรณ ปาณเล็ก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1