กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ