กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววารุณี ปานทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6