กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0