กลุ่มวัดประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา

นางธัญญลักษณ์ เกษร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มวัดประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0