กลุ่มวัดประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา

นางธัญญลักษณ์ เกษร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มวัดประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3