อ่าน คิด วิเคราะห์

นางสุภาวรรณ ปาณเล็ก
ครู คศ.2
หัวหน้าอ่าน คิด วิเคราะห์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1