คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันท์ ถนอมพิชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิศาลธรรมภูษิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ฝ่ายสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางดารนี สาระวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทนา กมลาพร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวช ทองมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสายใจ ปานนาศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถารศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภา ศิริมงคล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา กล้าแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ