คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันท์ ถนอมพิชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิศาลธรรมภูษิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ฝ่ายสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางดารนี สาระวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทนา กมลาพร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวช ทองมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสายใจ ปานนาศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถารศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภา ศิริมงคล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา กล้าแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ